Logo foodfirst

Disclaimer

 

Redactie

FoodFirst Network streeft naar redactionele onafhankelijkheid. De inhoud van het Platform wordt bepaald door de hoofdredacteur en uitvoerend producent (tezamen: het productieteam) in samenspraak met de directie.

Het begrip Platform omvat in dezen: elektronische informatie-uitwisseling, zoals de site, een database aangesloten op een openbaar netwerk, e-mails en nieuwsbrieven.

Het Platform-concept van FoodFirst Network bestaat onder meer uit: site-lay-out, navigatie, online videocontent (beeld en gesproken woord), teksten, titel, foto’s, logo, tezamen vormend de redactionele formule.

FoodFirst Network maakt gebruik van onafhankelijke deskundigen op het gebied van voeding, beweging, ontspanning, slaap en gezondheid bij het invullen van redactionele items (in het bijzonder videocontent).

 

Reclamevrij

Binnen de context van het hiervoor geschetste redactionele eindproduct dat FoodFirst Network heet, zorgt de directie voor de commerciële voorwaarden en voorzieningen waardoor het productieteam haar journalistieke taak kan vervullen.

FoodFirst Network is – in beginsel - reclamevrij. Met hoge uitzondering wordt product placement toegestaan. In een dergelijk geval zal dit in beeld kenbaar worden gemaakt middels een PP-icoon. Hierbij conformeert FoodFirst Network aan de Mediawet (2009), met als toezichthouder het Commissariaat voor de Media. Hiernaast werkt FoodFirst Network samen met zogenaamde Native Partners. Dit zijn bedrijven die vanuit hun MVO beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) onze visie op een gezonde leefstijl delen. In dat verband leveren zij producten of diensten aan FoodFirst Network, die een bijdrage leveren aan het realiseren van onze missie. Deze producten of diensten vormen – in sommige gevallen - een onderdeel van het eindproduct dat wordt aangeboden aan de gebruiker. FoodFirst Network zal de namen van de Native Partners te allen tijde kenbaar maken op haar Platform.

 

Advisering

FoodFirst Network geeft nadrukkelijk geen medische adviezen. Zij treedt op geen enkele wijze in de plaats van een (behandelend) arts of medisch specialist. FoodFirst Network raadt de gebruiker van haar Platform dan ook nadrukkelijk aan om alle adviezen die haar deskundigen geven, middels haar redactionele formule, immer – vóór toepassing of gebruikmaking van dergelijke adviezen - te overleggen met hun (behandelend) arts. Zeker waar het gaat om, maar niet beperkt is tot, het aanpassen of verminderen van het gebruik van medicijnen.

 

FoodFirst Network kan dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade in materiele en/of immateriële zin als gevolg van het bewust of onbewust handelen door de gebruiker naar aanleiding van het direct of indirect gebruik van de content op haar Platform.

 

FoodFirst Network geeft voedingsadviezen waarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van recepten en de keuze van de ingrediënten. FoodFirst Network kan niet aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker als er een allergische reactie of (bij)werking ontstaat na het bereiden volgens en/of eten van een recept gepubliceerd via FoodFirst Network.

 

Aansprakelijkheidsbeperking (Algemeen)

Behoudens voor zover dit door de wet verboden is, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gehouden jegens de gebruiker voor: (im)materiele schade, zoals verlies van reputatie of anderszins, of voor indirecte schade, gevolgschade, schadevergoeding als voorbeeldfunctie, bijkomende of punitieve schade, met inbegrip van verlies door indirecte of gevolgschade, ook indien wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

Toegang tot, en technisch functioneren van het platform

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving één van de volgende handelingen te verrichten: om welke reden dan ook de werking van of de toegang tot (een gedeelte van) het Platform wijzigen, opschorten of beëindigen; (een gedeelte van) het Platform en het toepasselijke beleid of de toepasselijke voorwaarden wijzigen of aanpassen; en waar nodig de werking van (een gedeelte van) het Platform onderbreken voor routinematige of niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden, het corrigeren van fouten of het aanbrengen van andere wijzigingen.

 

Wij garanderen niet dat het Platform of de content, de diensten of de functies van het Platform foutloos en zonder onderbreking zullen zijn, dat gebreken gecorrigeerd zullen worden of dat gebruik van het Platform specifieke resultaten zal opleveren. het Platform en de content daarop worden geleverd in de staat waarin zij zich bevinden en naar beschikbaarheid.

 

Alle op het Platform verstrekte informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij kunnen niet garanderen dat van het Platform gedownloade bestanden of overige gegevens virusvrij of niet besmet zijn en geen vernietigende functies bevatten. Wij wijzen alle uitdrukkelijke en impliciete garanties af, met inbegrip van garanties met betrekking tot juistheid, niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

 

Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor het handelen of nalaten en het gedrag van derden in verband met of met betrekking tot uw gebruik van het Platform en/of een dienst. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het Platform en de gelinkte sites. Het enige rechtsmiddel tegen ons wegens ontevredenheid met het Platform of enige content is het beëindigen van het gebruik van het Platform of de betreffende content. Deze beperking van aansprakelijkheid maakt deel uit van de overeenkomst tussen partijen.

 

Wij streven ernaar alle redelijke zorg te betrachten bij het aanbieden van het Platform. Behoudens voor zover dit door de wet wordt vereist, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel van het Platform en garanderen wij niet dat het in het Platform opgenomen materiaal of de functies van het Platform of de server zonder onderbreking of vertraging zullen werken of foutloos, vrij van virussen of programmeerfouten of compatibel met andere software of ander materiaal zullen zijn. 

 

FoodFirst Network sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van het Platform of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van FoodFirst Network.

FoodFirst Network is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van Buckaroo B.V., de partij die de betalingen in verband met de transactie verwerkt, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de zijde van FoodFirst Network.

 

Laden...
x