Logo foodfirst Xmass
.Juridisch.

voorwaarden

 

Gebruikers – en leveringsvoorwaarden

Food First Network (FFN versie 30-10-2017 ) Klik hier om te downloaden

 

ARTIKEL 1 Definities

 

In deze gebruikersvoorwaarden hebben de navolgende termen de volgende betekenis:

Apparaten: de apparaten waarop content afgespeeld kan worden, zoals vermeld op de website

Content: tekst, afbeeldingen, foto’s en audiovisueel materiaal, zoals programma’s, programma- onderdelen en/of videoclips, die hoofdzakelijk betrekking hebben op, maar niet beperkt zijn tot: voeding, gezondheid, sport e.d., al dan niet gepresenteerd door specialisten op de voornoemde terreinen.

Het content aanbod wordt toegespitst op het profiel van de gebruiker. Bepaalde content onderdelen (zoals cursussen) worden separaat aangeboden.

Dienst: membership hierna te noemen: de abonneedienst van FFN die het gebruikers mogelijk maakt via diverse apparaten content, af te nemen, na betaling en uitsluitend voor eigen gebruik tegen onderstaande voorwaarden :

Gebruiker: een natuurlijke persoon (met een minimale leeftijd van 16 jaar) of een rechtspersoon die namens haar medewerkers een of meerdere FFN membership (en) heeft afgesloten bij FFN.

Klantenservice: de gegevens van de Klantenservice zijn te vinden op http://www.foodfirstnetwork/contact. De Klantenservice is bereikbaar middels het contactformulier op de website.

Partijen: FFN en Gebruiker gezamenlijk.

Profiel: informatie over de gebruiker, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht.

Account: De persoonlijke registratie via het FFN Account waarmee Gebruiker toegang tot de Producten en Diensten krijgt. Naast de gebruikersnaam en het wachtwoord, bevat het Account het Profiel van de Gebruiker.

Transactie: het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij FFN toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden, toegang tot bepaalde Content te leveren tegen een door Gebruiker te verrichten tegenprestatie bestaande uit de betaling van een bedrag aan FFN.

Food First Network (FFN): de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Food First Network B.V., statutair gevestigd te Houten, Nederland, KvK nummer 67336841.

FFN membership: het membership van FFN waarmee je, tegen betaling van een overeengekomen prijs voor een overeengekomen periode, toegang krijgt tot de membershipdienst van FFN en waarbij de Content (zoveel mogelijk) wordt afgestemd op het door de Gebruiker opgegeven profiel.

Voorwaarden: de onderhavige Gebruikersvoorwaarden, die op de (rechts) verhouding van Partijen van toepassing zijn.

Website: de Website van de Dienst van FFN: te vinden op www.foodfirstnetwork.nl

Derden: FFN kan bij de uitvoering van het membership gebruik maken van derden. Indien deze derden aanvullende voorwaarden hanteren dan hier vermeld, wordt dat voor het aangaan van een membership uitdrukkelijk vermeld.

 

ARTIKEL 2 Aanmaken van een Account

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Gebruiker een membership af te sluiten bij FFN. Zonder een membership verkrijgt de Gebruiker geen toegang tot de Content. Om een FFN membership af te kunnen sluiten moet de gebruiker eerst een Account aanmaken.

2.2 Alleen personen van 16 jaar en ouder mogen zich registreren. In geval de gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij/zij vooraf toestemming te verkrijgen van een (van de) ouder(s) of voogd.

2.3 Door in te loggen in het Account bij FFN kan de Gebruiker onder meer zijn Profiel beheren en/of wijzigen.

2.4 Gebruiker dient bij het aanmaken van een Account op de Website zijn e-mailadres als gebruikersnaam op te geven en een uniek wachtwoord te kiezen. Bij het aanmaken van een Account kunnen er om persoonlijke gegevens van de Gebruiker gevraagd worden, zoals voornaam, achternaam, adres, geboortedatum en geslacht en content voorkeur.

2.5 Gebruiker zal zijn wachtwoord en gebruikersnaam strikt geheim houden en niet aan derden bekend maken. Elke Transactie die vanuit het Account wordt gedaan, wordt geacht door Gebruiker te zijn gedaan of met goedkeuring van Gebruiker. Misbruik en of oneigenlijk gebruik van het Account of het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico van Gebruiker, tenzij dit gebruik aan FFN kan worden toegerekend.

2.6 FFN kan additionele voorschriften en instructies met betrekking tot onder meer het gebruik van de Dienst vaststellen. Deze additionele voorschriften en instructies worden op de Website geplaatst en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Gebruiker is gehouden om deze additionele voorschriften en instructies zorgvuldig na te leven.

2.7 Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy- en Cookie Statement van FFN van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de Website. FFN is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 3 FFN membership

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst van FFN, dient de Gebruiker een Membership af te sluiten. Er zijn verschillende soorten Memberships verkrijgbaar, waaronder:

  1. i) Vast Membership: Als member van FFN krijg je toegang tot het membership van FFN voor een vast bedrag per maand, met een minimale duur van 1 maand, die per maand opzegbaar is door de member.
  2. ii) Tijdelijk Membership: Als tijdelijke member van FFN krijg je voor een bepaalde periode, (bijvoorbeeld 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden) toegang tot het Membership van FFN.Na afloop van het tijdelijke membership wordt dit automatische verlengd voor een periode van drie maanden. Hierna wordt het membership wederom automatisch verlengd, maar dan voor onbepaalde tijd, in welk geval een opzegtermijn van een maand van toepassing is.
  3. iii) Bedrijfsmembership: een wettelijk geregistreerde onderneming/rechtspersoon kan ten behoeve van haar medewerkers een collectief membership afsluiten, echter uitsluitend als onderdeel van een zogenaamd B-to-B partnership met FFN. De voorwaarden en condities hiervan zijn op aanvraag beschikbaar bij FFN.

3.2 Alle memberships (zowel vast als tijdelijk) gaan in op de datum waarop FFN de aanmelding van de Gebruiker bevestigt. Na de initieel door partijen overeengekomen memberships periode bij een Vast Membership, loopt het Membership automatisch door tot het moment dat door de Gebruiker of FFN wordt opgezegd.

3.3 Voor het gebruik van het Vaste FFN membership is een vaste maandelijkse vergoeding verschuldigd (tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld in het kader van een introductie-aanbod) die op de Website vermeld staat. FFN behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen, echter zulks voor het eerst na drie maanden vanaf de ingangsdatum van het membership met de gebruiker . Wijzigingen zullen door FFN onder meer middels de Website vooraf bekend worden gemaakt. De door FFN gepubliceerde memberships tarieven zijn inclusief BTW. Behoudens voor bedrijven zijn de tarieven excl. BTW.

3.4 De Gebruiker kan het Vaste FFN membership op elk gewenst moment opzeggen. Opzegging van een tijdelijk membership is niet mogelijk. Na opzegging houdt de Gebruiker toegang tot het FFN membership voor de periode waarvoor de (maandelijkse) vergoeding geïncasseerd is. Indien een Gebruiker zijn of haar Account beëindigt, eindigt het FFN membership automatisch.

3.5 De membershipskosten voor het FFN membership worden bij het aangaan van het membership vooraf in rekening gebracht en elke maand daarna, behoudens opzegging, op dezelfde dag (of de eerstvolgende geschikte werkdag, ter keuze van FFN) automatisch afgeschreven. Tevens kan Gebruiker gebruik maken van de mogelijkheid om vooraf te betalen voor een bepaalde periode (langer dan een maand). FFN behoudt zich het recht voor om het tijdstip van het in rekening brengen van de membershipskosten te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval dat de membershipskosten niet in rekening kunnen worden gebracht wegens een ontoereikend banksaldo van de Gebruiker.

3.6 Door gebruik te maken van het FFN autoriseert de Gebruiker FFN om maandelijks de membershipskosten, tegen het dan geldende tarief, alsmede andere door Gebruiker gemaakte kosten in verband met het gebruik van een Dienst, af te schrijven via de door Gebruiker geselecteerde betalingsmethode (bankrekening, creditcard account)

3.7 FFN is gerechtigd om de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien FFN niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.

3.8 Indien FFN niet in staat is om de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, zullen de eventuele invorderings- en incassokosten voor rekening van de Gebruiker komen.

3.9 FFN verricht geen terugbetalingen of crediteringen (voor gedeeltelijk gebruikte perioden).

3.10 Bij beëindiging van het FFN membership komen alle aanspraken van de Gebruiker jegens FFN te vervallen

 

ARTIKEL 4 De content

4.1 De beschikbare Content op de Dienst zal voortdurend variëren. FFN behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content zonder voorafgaande kennisgeving aan te vullen en of te wijzigen.

4.2 De Content die door FFN beschikbaar wordt gesteld is (in beginsel) bestemd voor alle leeftijden. Echter door een Transactie aan te gaan, verklaart Gebruiker tenminste de minimaal vereiste leeftijd van 16 jaar of ouder te hebben.

4.3 Sommige Content zal (tevens) beschikbaar zijn in HD-Content. Dergelijke Content is uitsluitend te bekijken op apparaten die HD ondersteunen en via een internet verbinding die daarvoor voldoende capaciteit heeft. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat HD-Content kan worden afgespeeld op een Apparaat van de Gebruiker en dat de capaciteit van de internetverbinding van Gebruiker voldoende is voor deze Content. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van Content in HD beeldkwaliteit kan de Gebruiker de Website raadplegen.

 

ARTIKEL 5 Gebruik van de dienst en ontbindingsrecht gebruiker

5.1 Een Transactie tussen Gebruiker en FFN komt tot stand zodra Gebruiker een membership heeft afgesloten. Het recht op toegang tot de Content ontstaat nadat FFN de betaling voor het membership heeft ontvangen.

5.2 De Gebruiker kan een afschrift van de factuur downloaden op de Website.

5.3 De levering van Content vangt aan zodra de betaling door FFN ontvangen is.

 

ARTIKEL 6 Gebruiksregels en technische vereisten

6.1 Na totstandkoming van een Transactie heeft de Gebruiker gedurende de op de Website aangegeven periode de tijd om de betreffende Content te bekijken.

6.2 Content kan bekeken worden op verschillende Apparaten met een maximum van 1 Apparaat tegelijkertijd per Account in een gegeven periode.

6.3 Specifieke technische vereisten en beperkingen voor het ontvangen en het afspelen van de Content op de verschillende soorten Apparaten zoals pc, tablet en smartphone zijn opgenomen op de Website. Voor (bepaalde soorten) Content en Apparaten kunnen deze technische vereisten en beperkingen door de ontwikkeling van de techniek of vereisten van de licentiegevers van FFN wijzigen. Gebruiker dient de huidige vereisten en beperkingen zoals opgenomen op de Website te controleren alvorens tot een Transactie over te gaan.

 

ARTIKEL 7 Prijzen, betaling en condities

7.1 Alle door FFN gepubliceerde consumenten prijzen zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld.

7.2 Voordat een Transactie is voltooid, behoudt FFN zich het recht voor om prijzen voor Content op ieder tijdstip te wijzigen. FFN biedt geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een tijdelijke en/of prijsverlaging of promotionele aanbieding nadat de Transactie is voltooid. Bij een structurele prijsverlaging van de dienst (met als uitgangspunt de tariefstelling zoals die is gepubliceerd ten tijde van de lancering van de dienst per 1 december 2017) verkrijgt de bestaande gebruiker van de dienst het recht tot gebruikmaking van deze verlaagde prijs, zulks voor het eerst 1 maand na de aankondiging van deze prijs.

7.3 De verschillende betalingswijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente mogelijkheden staan vermeld op de Website.

7.4 Indien Gebruiker met enige betaling in gebreke blijft, bijvoorbeeld wanneer FFN niet in staat is om de uitstaande bedragen te innen, is FFN, al dan niet via derden, gerechtigd de betreffende betalingen te (doen) incasseren, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente daarover alsmede de gemaakte en te maken buitengerechtelijke kosten.

7.5 Gebruiker is pas gekweten van zijn betalingsverplichting indien het verschuldigde bedrag door FFN onvoorwaardelijk is ontvangen.

7.6 Gebruiker geeft FFN toestemming om, al dan niet via derden, alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de Gebruiker gekozen betaalwijze.

7.7 FFN maakt onder andere gebruik van het betaalsysteem van Buckaroo B.V. om betalingen te verwerken. Buckaroo B.V. heeft een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandsche Bank N.V.

 

ARTIKEL 8 Licentie

8.1 Door een membership af te sluiten op de Dienst van FFN komt er een Transactie tussen Gebruiker en FFN tot stand, waarbij na betaling Gebruiker met betrekking tot de Content van FFN een beperkte, non-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie krijgt om de Content conform de Voorwaarden, uitsluitend in huiselijke kring (voor persoonlijk en niet- commercieel gebruik) in Nederland op een Apparaat te bekijken.

8.2 Al het gebruik van de Content anders dan in de overeenkomst omschreven, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content.

8.3 Mede omdat FFN voor het aanbieden van de Content mede-afhankelijk is van haar licentiegevers en ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, behoudt FFN zich het recht voor om op ieder tijdstip (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. FFN noch de licentiegevers van FFN zullen aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker of derden wanneer FFN dat recht uitoefent. Voor zover mogelijk zal FFN de Gebruiker hierover vooraf informeren.

8.4 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Content openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken of de Content op enigerlei wijze op te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derde, of anderszins te publiceren of te verspreiden via social media w.o. Instagram, Facebook, Snapchat e.a.

8.5 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan: i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte, ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd, iii) horeca gelegenheden, iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen.

8.6 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan om de Dienst te gebruiken buiten Nederland, behalve tijdens een tijdelijk verblijf (zoals vakantie).

8.7 Gebruiker is gehouden om ten aanzien van de Content steeds in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden en de geldende wettelijke regels, waaronder maar niet beperkt tot regels ten aanzien van intellectuele eigendom. Indien geconstateerd wordt dat Gebruiker in strijd met de Voorwaarden en/of de geldende wettelijke regels handelt, en/of Content openbaar maakt, verveelvoudigt, ter beschikking stelt aan derden, en/of distribueert, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zullen alle kosten en schade, waaronder maar niet beperkt tot immateriële en materiële schade op Gebruiker worden verhaald. Gebruiker zal tevens worden uitgesloten van ieder gebruik van de Dienst.

 

ARTIKEL 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Dienst en de Website – met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de Content, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren – berusten bij FFN en/of de licentiegevers van FFN. Gebruiker mag de Dienst en de Website op geen enkele wijze gebruiken, anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met deze Voorwaarden. Geen enkel deel van de Content mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.

9.2 FFN verklaart dat zij van rechthebbenden op de Content de nodige toestemming heeft verkregen om aan Gebruiker de in artikel 8 omschreven licentie te verlenen.

9.3 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Transactie of anderszins intellectuele eigendomsrechten van FFN of haar licentiegevers overgaan op Gebruiker. Alle door Gebruiker opgevraagde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van FFN of haar leveranciers/licentiegevers.

9.4 De Content bevat technische beveiligingen, aangebracht door FFN en/of haar licentiegevers, om de Content te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de Voorwaarden. Het is Gebruiker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om:

9.5 de Content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub)licentiëren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot (delen van) de Content door het verstrekken van daartoe benodigde gegevens;

9.6 te (proberen om) de versleuteling en/of de beveiliging van de (doorvoer van) de Content en/of het computerbestand en/of de software waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de Content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens FFN aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen;

9.7 de Content aan te passen, veranderen, vertalen, of afgeleide werken van de Content te vervaardigen;

9.8 het bestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te de-compileren, kopiëren, verveelvoudigen of aan te passen om achter de beginspecificaties van het systeem en/of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat;

9.9 de Content en/of het bestand waarmee de Content aangeboden wordt aan Gebruiker te verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager, zoals, maar niet beperkt tot CD’s, DVD’s, Blue-ray, USB-sticks etc., of welke andere in te toekomst te ontwikkelen fysieke dragers.

 

ARTIKEL 10 Aansprakelijkheid

10.1 FFN sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Dienst en Website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van FFN. FFN verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker. De minimale functionaliteiten en vereisten voor het afspelen van Content, zijn weergegeven op de Website. In geen geval zullen licentiegevers van FFN aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de Content om welke reden dan ook.

10.2 FFN kan niet garanderen dat de Content voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen die Gebruikers ten aanzien van die Content kunnen hebben op grond van marketing uitingen zoals commercials, promo’s, synopsis etc. In geen geval zullen FFN en/of haar licentiegevers aansprakelijk zijn voor het feit dat Content niet voldoet aan de inhoudelijk verwachtingen ten aanzien van deze Content.

10.3 Ieder aanbod van FFN, waaronder maar niet beperkt tot het aanbod Content beschikbaar te stellen, via de Dienst, op haar Website of anderszins, is vrijblijvend. Zie tevens hetgeen is vermeld onder artikel 4.1.

10.4 Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden door FFN ten gevolge van gebruik van Content in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden.

10.5 FFN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van Buckaroo B.V., de partij die de betalingen in verband met de Transactie verwerkt, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de zijde van FFN.

10.6 Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel dient Gebruiker eventuele klachten of vermeende aanspraken ten allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, per e-mail kenbaar te maken aan de Klantenservice. Indien en voor zover FFN op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die FFN voor het verlenen van haar Dienst van Gebruiker heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.

 

ARTIKEL 11 Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft FFN in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienst op te schorten, dan wel de overeenkomst inhoudende de Transactie zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat FFN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FFN kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

ARTIKEL 12 Beëindiging

12.1 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden houdt, of FFN het aannemelijk acht dat Gebruiker zich daar niet aan houdt, heeft FFN het recht om geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) de Transactie te annuleren, waarbij Gebruiker aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van de Transactie of eerdere Transacties verschuldigd is geworden; en/of (ii) de licentie als genoemd in artikel 8 te doen beëindigen; en/of (iii) de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.

12.2 FFN behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de Transactie of de Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid jegens Gebruiker of derden. Voor zover mogelijk zal FFN Gebruiker vooraf informeren over een wijziging, opschorting of stopzetting van de Transactie of de Dienst.

 

ARTIKEL 13 Toepasselijkheid voorwaarden

13.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en FFN ten aanzien van de Dienst, Transacties inbegrepen.

13.2 Door gebruik te maken van de Dienst, door, onder meer maar niet beperkt tot, het aangaan van een Transactie of het registreren op de Website aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. De gebruiker kan kennisnemen van deze Voorwaarden, die gepubliceerd zijn op de website van de dienst, en verklaart hiermede akkoord te gaan door middel van het aanvinken op de hiervoor bestemde positie die zich bevindt op de page van de website van de dienst.

13.3 FFN behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden.

13.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

 

ARTIKEL14 Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 U verbindt zich ertoe om op verzoek ons, onze functionarissen, directeuren, aandeelhouders, rechtsopvolgers, werknemers te vrijwaren voor en schadeloos te stellen tegen ieder(e) eis, verlies, aansprakelijkheid, vordering of kosten (met inbegrip van kosten voor rechtsbijstand) door derden tegen ons als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van het FFN platform.

14.2 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Gebruiker en FFN is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

 

 

Laden...
x